Basico-Topsoe case: Grønt mandat til finansfunktionen!

Topsoe: Grønt mandat til finansfunktionen!

Læsetid: 19 minutter

FÅ INSPIRATION
Tilmeld dig vores nyhedsmail, og få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.
Tilmeld!
Maj Uggerhøj

Maj Uggerhøj

Partner

24. maj 2023

Mads Alsø Bjørkmann

Mads Alsø Bjørkmann

Senior Manager

24. maj 2023

En gennemgribende transformation frem mod en fuldstændig grøn forretningsmodel og et øget fokus på bæredygtighed giver finansfunktionen rollen som forandringsagent hos Topsoe. Deres metode og værktøjskasse, eksekveringskraft og rådgiverrolle ses nu i et nyt og samfundsrelevant lys. For den finansielle faglighed bliver afgørende for at sikre retning og fremdrift, der kan understøtte transformationen. Hvad dét betyder for finansfunktionens arbejde i Topsoe samt for dens mandat og ansvar i den kommercielle strategi, kan du læse om i interviewet her.

... Vil du hellere høre artiklen? Så hop direkte til vores lydartikler her. 

Handlekraftig, ansvarsfuld og visionær. Det indkapsler de kontinuerlige drøftelser, vi siden december 2022 har haft med Karina Sundbæk, VP Group Finance & Facility, og Casper Bille, Head of Financial Controlling & Accounting i Topsoe.

Vi har besøgt dem på hovedkontoret i Kgs. Lyngby for at høre om den strategiske beslutning, Topsoe har truffet om at ændre hele deres forretningsmodel. En beslutning, de har truffet med ønske om at videreudvikle eksisterende produkter og skabe nye udelukkende i et grønt perspektiv. Og ikke mindst – hvordan finansfunktionen i den forbindelse skal spille en afgørende og forretningsorienteret rolle for at understøtte selvsamme strategi.

Finansfunktionen skal nemlig optræde som en drivende aktør og sparringspartner på tværs af organisationen ift. at forstå, planlægge, måle og justere Topsoes transformation frem mod en fuldstændig grøn forretningsmodel.

De drøftelser er afsættet for dette interview, hvor du kan blive klogere på, hvordan finansfunktionen proaktivt og strategisk tager fat på forvaltningen af den spændende opgave som forandringsagent – med helt fremme i førerhuset hos Topsoe.

Produkter, der støtter og hjælper i fremtiden

Topsoe A/S er en af de førende i verden inden for heterogen katalyse, teknisk udstyr og softwareløsninger og hjælper sine kunder på rejsen mod at blive CO2-neutrale. Kunder, der historisk har været gødningsindustrien, der bruger katalysatorer som en væsentlig bestanddel af kunstgødning.

 

Topsoes mission er derfor at bekæmpe klimaændringer ved at hjælpe partnere og kunder med at nå deres dekarboniserings- og emissionsreduktionsmål i sektorer som fx luftfart, skibsfart og produktion af råmaterialer. Og de arbejder med produkter lige fra kulstofreduktionskemikalier til vedvarende brændstoffer og genbrug af plastik for at hjælpe menneskeheden med at realisere en bæredygtig fremtid.

Vil gøre verden til et grønnere sted

Når vi snakker med Karina og Casper, er der ingen luftige løfter. Det ligger nemlig ikke til hverken Topsoe eller dens finansfunktion. Her arbejdes der efter devisen: ‘Make Progress. Not Promises’, og det handler om at skabe fremdrift – internt, hos kunderne og i samfundet.

Karina Sundbæk, VP Group Finance & Facility i Topsoe

Karina Sundbæk har været VP Group Finance & Facility i Topsoe siden maj 2021. Hun har bred finansiel erfaring, ballast fra revisionsbranchen og besidder flere bestyrelsesposter.

Og finansfunktionen har fået rollen og ansvaret som forandringsagent for at sætte de rammer, der skal sikre den fremdrift. Hvilket taler ind i det DNA, der er så kendetegnende for finansfunktionen. Et DNA, der gør, at finansfunktionen har de kompetencer og den værktøjskasse, der skal til. Og ikke mindst – den tværgående indsigt, der kan sikre et holistisk samarbejde de involverede fagligheder imellem.

Et faktum, både Karina og Casper er bevidste om og stolte af, hvilket øjeblikkeligt fylder rummet med en begejstret energi, da vi igen tager hul på snakken om transformationen i Topsoe.

“Helt kort er vi en virksomhed, der har de teknologier, der skal til for at gennemgå en grøn omstilling. Og siden Haldor Topsøe grundlagde virksomheden tilbage i 1940, har vores mission været at skabe produkter, der kunne støtte og hjælpe i fremtiden,” indleder Karina vores snak.

“Du kan derfor sige, at det er ret grundlæggende for, hvem vi er som virksomhed, at gøre verden til et bedre sted. Det omsætter vi i dag til at gøre verden til et grønnere sted, da klimakrisen er den største udfordring, vi står over for. I praksis handler det om, at de produkter, vi udvikler i dag, er grønne og skal hjælpe samfundet til at løse klimakrisen.”

“Derfor er vores forretningsstrategi at blive markedsleder på den grønne omstilling. Og i den proces ser vi på at optimere Topsoe i et grønt perspektiv, hvilket skal understøttes i alle afkroge af virksomheden og dens forretningsprocesser. Hvilket vil kræve noget helt nyt og mere af os i finansfunktionen. Skal jeg sætte det lidt på spidsen, skal vi nu forvalte en rolle og et tilhørende mandat, der ikke er set i finansfunktionen tidligere. Og det er enormt spændende og forpligtende,” fortæller Karina med stor entusiasme og fortsætter.

“For en ting er, at vi i finansfunktionen skal være med til at understøtte lovgivning og compliance fx i forbindelse med de kommende ESG-krav. Men jeg ser dem også som et gyldent springbræt, der giver vores faglighed relevans på et forretningsstrategisk niveau,” afrunder hun sin pointe.

Finansfunktioners rolle i at sikre en grøn fremtid

Karina og Casper fortæller, hvordan det er enormt motiverende, at finansfunktioner i kraft af det øgede grønne fokus – ikke blot i Topsoe, men i samfundet generelt – får en større og mere anerkendt rolle. De oplever begge, hvordan deres fag bidrager til et større formål (både internt og eksternt), og at finansfunktionens eksistensberettigelse styrkes.

Karina gestikulerer, imens hun forklarer: “Finansfagligheden vil fremadrettet blive oplevet anderledes. Og dét, vi har med i værktøjskassen, er blevet genopdaget, fordi vi med vores faglighed bidrager til en vigtig samfundsagenda. Det betyder, at vi er en større del af den kommercielle strategi i Topsoe end nogensinde før, hvilket gør, at vi får spillerum og bliver inviteret til beslutningsbordet i højere grad.”

Men det stiller også krav til finansfunktionen.

2023 står i planernes tegn

På trods af, at det kan lyde som lidt af en mundfuld, finansfunktionen i Topsoe skal gabe over, tager Karina og Casper imod deres nye rolle og ansvar med udstrakte arme.

“Det bliver krævet, at vi indtræder i en rådgivende rolle på alle områder. Og ikke mindst, at hele finansværdikæden genbesøges, så vi sikrer, at finansfunktionen kan understøtte den grønne forretningsstrategi bedst muligt – både strategisk og operationelt.”

Casper Bille, Head of Financial Controlling & Accounting i Topsoe

Casper Bille har været Head of Financial Controlling & Accounting i Topsoe siden oktober 2021. Han har en solid finansiel ballast fra revisionsbranchen.

“Det er vi allerede i gang med,” smiler Karina og fortsætter: “Vi har taget de indledende drøftelser om, hvad fokus og retning skal være i den plan, der skal hjælpe os med at understøtte den nye forretningsstrategi. Det er en enorm mulighed, vi har fået. Derfor har vi også handlet proaktivt og søgt sparring til at få vores fokusområder og de tilhørende finansielle løftestænger konkretiseret i et roadmap.”

“Det næste bliver så at genbesøge alle fokusområdernes overskrifter sammen med ledergruppen for at kortlægge og udfolde de underliggende aktiviteter i selvsamme roadmap. Så vi har vores KPI’er på plads og forventer at bruge hele 2023 på at forfine planerne. For derefter at implementere og eksekvere på baggrund af dem,” understreger Karina.

Roadmap – fra kommerciel strategi til finansielle løftestænger

Illustrationen viser, hvordan Topsoes forretningsstrategi skal understøttes i finansfunktionen via fokusområderne i den runde figur. Fokusområderne skal understøttes af de fire finansielle løftestænger: Operating model, Data og systemer​, En intern værdikæde​ og Compliance, som går på tværs af alle fokusområder. ​

Ved at kombinere fokusområder og løftestænger skabes de konkrete initiativer, som finansfunktionen skal eksekvere på for at lykkes med sin målsætning.

Operating model

Sådan aktiveres de finansielle løfte­stænger i Topsoe

Et spændende aspekt ved det arbejde, Karina og Casper står over for og midt i, er, at alting er forbundet. Størstedelen af de initiativer, der skal til for at eksekvere og lykkes med de enkelte fokusområder og strategien som helhed, går på tværs af fokusområderne og påvirker hinanden indbyrdes.

Det afspejles også i det roadmap, der danner grundlag for de videre drøftelser med ledergruppen. Alle forslag til initiativer er samlet i fem løftestænger, som går på tværs af de fem definerede fokusområder.

“De hovedelementer, vi kigger på, er langsigtet finansiel planlægning, hvor vi har et fint fundament, men er opmærksomme på, hvorvidt vi får nye og ændrede behov i takt med udfoldelsen af strategien.”

“Så er der business partnering, som vi fornyede i 2021 med øget fokus på, hvordan vi i vores rapportering kan understøtte den nye forretningsmodel. Desuden har vi i 2022 sat fokus på vores ændrede finansieringsbehov og på, hvordan vi understøtter det via grønne lån og tilskud fra bl.a. EU osv. Fordi den gennemgribende grønne virksomhedsprofil og omstilling åbner op for nye tilskudsmuligheder. Men her skal der være nogle kompetencer til at håndtere og drive det. Og dernæst skal de rapporterings- og ansøgningskrav, adgang til midlerne afføder, sættes i proces,” beskriver Karina, inden hun fortsætter forklaringen.

“Ift. ESG-agendaen er vi ved at få samlet det eksisterende og bygge fundamentet på datasiden. ESG har ikke været lige så fokuseret indtænkt i det nuværende system, men vil blive fuldt integreret fremadrettet. Tidligere har det været mere manuelt.”

Hun samler pointen op og tilføjer: “ESG-kravene er en positiv løftestang for det arbejde, vi alligevel er i færd med – vi ville have rapporteret på ESG-nøgletal, uagtet om det var et krav eller ej. Men det gode ved kravene er, at vi bedre vil kunne bruge ESG-nøgletallene som sammenligningsgrundlag, fordi alle virksomheder nu kommer til at agere inden for samme spilleplade. Og for os bliver det en fordel, da det vil åbne en masse muligheder. Faktisk forventer vi at være klar på EU-taksonomien i slutningen af 2023 og til at fange al data rigtigt i 2024.”

Bæredygtighed er kernen i Topsoe

Karina fortæller, at Topsoe i begyndelsen af marts 2022 lykkedes med at offentliggøre den første integrerede årsrapport. De har integreret deres bæredygtighedsrapportering i årsrapporten for at sætte en ny standard for transparens. Med det sætter de to streger under, at bæredygtighed er en del af kernen i Topsoe.

Karina smiler og uddyber: “Vi vil fortsætte med at forfine rapporten for at give vores interessenter en bedre forståelse for vores finansielle og ikkefinansielle faktorer og – ikke mindst – vores performance og værdiskabelse.”

“Derfor bliver vores indsats for bæredygtighed i stigende grad en integreret del af vores forretning. Og i 2022 har vi haft succes med at nå vores mål om at hjælpe vores kunder med at reducere udledningen af drivhusgasser med 16 millioner tons. Det svarer til 40% af Danmarks årlige udledning af drivhusgasser. Samtidig har vi forpligtet os til at blive ‘net zero’ i 2040 på tværs af vores værdikæde,” fortæller Karina engageret, inden hun fortsætter sin pointe.

“Processen vedrørende integreringen af rapporterne har været spændende. Den krævede, at vi skulle styrke samarbejdet mellem forskellige specialister og vores teams i Sustainability, Communication og Finans. Ganske enkelt så vi sammen fik et fælles sprog og en fælles forståelse for, hvad der skulle til for at formidle tallene offentligt som en del af årsrapporten. Næste skridt er, at vores ESG-data skal valideres af en revisor, hvilket stiller langt større krav til data og tilhørende beskrivelser af regnskabspraksis.”

“Men holdningen til alle initiativerne på samtlige fokusområder er, at der ikke bliver nogle halve løsninger. Vi kan og skal gøre det rigtigt første gang. ‘One set of data’ og nej tak til gaffatape. Det gør også, at vi kan få data til at tale tydeligere. Hvilket skaber det bedste fundament for at genbesøge vores roadmap og planerne som dynamiske dokumenter, vi tilpasser og justerer, og som vi bliver klogere på undervejs. Det, tror jeg, er den bedste måde, vi kan bevæge os fremad på. I takt med at vi sikrer, at al den nye indsigt, vi oparbejder, bringes i spil.”

Nye muligheder for finansielle talenter

“Lige nu har muligheden for at sætte et markant aftryk aldrig været større som finansielt talent i Topsoe,” siger Karina begejstret.

“Og som en del af den grønne transformation skabes der også et behov for andre kompetencer, der på nogle områder er langt mere specialiserede end tidligere. For den nye rolle og det nye ansvar, vi har fået i finansfunktionen, vil gøre, at vi får flere snitflader i forretningen og interaktion med mange forskellige typer af mennesker. Så det giver nye muligheder for finansprofiler, der gerne vil arbejde forretningsorienteret og strategisk, hvor man skal have lysten og evnen til at stille krav ud i forretningen til kvalitet, opgørelse og – ikke mindst – stille mange flere spørgsmål. Særligt for at kunne imødekomme de ekstra compliancelag, vi kigger ind i,” fortæller Karina.

Og fortsætter med at slå krølle på sin pointe med et eksempel: “Vi er afhængige af viden fra andre steder i organisationen. Og vi er selvsagt ikke eksperter i at læse al data. Hvilket igen stiller nye krav til vores måde at kommunikere på – både i og uden for finans. Dagligt skal vi snakke med dygtige, dybe fagspecialister, hvis komplekse viden, vi skal have forståelige tal ud af. Så vi skal kunne formidle, hvorfor vi beder om tallene, så de også forstår, hvad vi beder om, og hvorfor det er vigtigt.”

“Modsat er specialister med færdigheder inden for grøn finansiering via fx tilskud fra EU og USA, risikoafdækning, ESG-rapportering og digitalisering af finansfunktionen placeret højt på ønskelisten både nu og i fremtiden.”

Karina fortæller, hvordan de nye krav til mere forskelligartede finansielle kompetencer overordnet set vil ændre ved måden, de arbejder sammen på i finansfunktionen.

“Flere forskellige ståsteder vil bidrage positivt til mere lydhørhed over for andre perspektiver. Noget, der vil afføde større refleksioner og bidrage til, at vi kan udfordre hinanden på et højere niveau. Hvilket jeg synes er enormt givende”.

Casper og Karina smiler til hinanden, og den sidste pointe, inden snakken afrundes, bliver: “Det er motiverende at være så vigtig en aktør i den her transformation. Det giver en enorm faglig stolthed, at vi som virksomhed tør stå på mål for det udadtil. At vi tør stå ved, at vi mener det, når vi siger, at vi skal have en grøn forretningsmodel. Og ikke mindst – på tværs af virksomheden i fællesskab – lægger hånden på kogepladen. Aldrig har det i min optik været så interessant og forpligtende at arbejde i finansfunktionen.” 

Læs denne og flere artikler i magasinet Content her.

Maj Uggerhøj

Maj Uggerhøj

Partner

+45 31 76 75 23

muggerhoj@basico.dk

Har du brug for sparring?

Basicos Change Model er et centralt element i vores rådgivning og projekt- og forandringsleverancer. Og skaber afsæt og ramme for de drøftelser og analyser, der som oftest ender ud i et strategisk roadmap målrettet virksomhedens CFO-område. Modellen bidrager til varig og værdifuld forandring ved at sikre en grundig forståelse af problemerne og ved at sikre, at forandringerne bliver forankret i organisationen.

Er du interesseret i at få tilsendt en detaljeret beskrivelse af Basicos Change Model? Eller står du over for en krævende forandring eller et strategiprojekt? Så ræk endelig ud, så vi kan hjælpe dig godt i mål og sikre, at dine visioner forankres via konkrete aktiviteter.