Finance Compliance

Financial Compliance & Controlling

Vi kan hjælpe dig med de fleste områder inden for finance compliance; fra kvalitetssikring af bogføringen til opfyldelse af de rapporteringskrav, der gælder for børsnoterede selskaber, fra risikovurdering til design og implementering af interne kontroller og meget mere.

Sådan styrker du finance compliance 

Vi oplever dagligt, at nye regler giver udfordringer hos vores kunder, og at der kan opstå tvivl om, hvordan de eksisterende regler skal fortolkes og implementeres i praksis. 

Du kan helt sikkert genkende dig selv i flere af disse scenarier, der enten indebærer nye regler eller en større kompleksitet i de regler, du allerede kender: Nye forretningsaktiviteter, geografisk udvidelse, ny ejerkreds eller nye långivere, indtjeningsfald, udtagelse til skattekontrol, eller at din revisor øger dokumentationskravene til din regnskabsaflæggelse. 

For sandheden er, at lovgivningen og dine stakeholders forventninger udvikler sig konstant, og det kan være vanskeligt at navigere i.

Finance - rapportering og compliance

Illustrationen her viser den assistance og solide erfaring, vi kan tilbyde inden for 'Finance - Rapportering & compliance'-området.

Få overskud i årsafslutningen 

Finansfunktionen ser ofte årsafslutningen som kulminationen på årshjulet. Sådan har du det formentlig også. 

For ud over tilfredsstillelsen ved at ’sætte punktum’ for det afsluttede år rummer årsrapporten afslutningen på en lang række opgaver, der er arbejdet på i løbet af året, som fx vurderinger af komplicerede transaktioner og aftaler, indgåelse af koncerninterne såvel som tredjepartsaftaler, revurdering af regnskabsmæssige skøn, tilpasning af årsrapportskabelonen til de seneste ændringer i lovkrav eller omverdenens forventning til information om og stillingtagen til ESG- og CSR-krav. 

… og til sidst skal du beslutte, hvordan du præsenterer budskabet bedst, og vurdere, om din virksomhed overholder al relevant lovgivning. Årsrapportprocessen kan være et tungt læs at løfte, og vi kan træde til, hvis du har brug for ekstra muskler.

Er dine aftaler fortolket korrekt regnskabsmæssigt?

Det kan være salgsaftaler med kunder, samarbejdsaftaler om udvikling og/eller brug af immaterielaktiver, udvikling af virksomhedens ERP-system inkl. flytning af systemer fra ’on premise’ til ‘cloud-hosting’, aktiebaseret aflønning, call-/put-optioner på investeringer, finansieringsaftaler samt kontrakter til afdækning af valuta-, rente-, råvareprisfluktuationer – listen kan være meget lang. 

Vi kan hjælpe dig med at analysere og dokumentere den regnskabsmæssige effekt og behandling – og med at skabe strømlinede forretningsgange, vejledninger og stærke interne kontroller, så behandlingen af fremtidige aftaler kan løses internt, hvis det ønskes. 

Tag din transaktionsregistrering til næste niveau 

Korrekt registrering af virksomhedens transaktioner er ofte et overset eller forsømt område, formentlig fordi det er et af de områder, som ledelsen tager for givet, at der er ’styr på’. 

Sandheden er dog ofte, at manglende effektivitet og præcision præger særligt den interne rapportering og netop derfor skal løses ved at sætte fokus på området, før der igangsættes mere komplicerede initiativer. 

Validiteten af beslutningsgrundlaget – uanset hvilken vinkel virksomhedens performance anskues ud fra – er afgørende for en effektiv ledelsesproces, når der skal træffes beslutninger baseret på den finansielle rapportering. Det er altså afgørende, at der er ’one set of numbers.’ 

Er der modsat ikke enighed om fortolkningen af tallene, kan det medføre, at beslutningerne forskellige steder i organisationen ikke effektivt understøtter strategien, fordi virkelighedsbilledet ikke er det samme. Derudover bliver den finansielle rapportering tidskrævende og nemt fejlbehæftet, hvis der er et unødvendigt behov for korrektion og analyse af fejlkilder, som er opstået i transaktionsregistreringen. 

Fejlkilderne kan være mange, og det kan være, at jeres kontroller er uhensigtsmæssigt designede i forhold til de identificerede risici eller ineffektive, hvis ikke de bliver udført som planlagt. 

Uanset hvad, kan vi hjælpe din virksomhed med at højne kvaliteten på transaktionsniveau ved at eliminere fejlkilder baseret på en virksomhedstilpasset risikovurdering, standardisere og evt. automatisere rutinetransaktioner, designe og implementere effektive kontroller, implementere task manager-systemer og udarbejde en handlingsplan for at lukke kløften mellem kompetencer, roller og ansvar i finansorganisationen. 

Jeg går meget op i ærlighed og høj integritet. Samtidig går jeg op i, at tingene bliver lavet til bedste standard. Når vi kommer med noget, så skal det være ordentligt, og det skal være af høj kvalitet.

- Lykke Rømer, Head of Finance, Zealand Pharma

Bliver din regnskabsmanual brugt? 

Regnskabsmanualen skal tilgodese mange opslagsbehov. Det kan skabe tvivl om, hvad det overordnede formål med manualen er – og ikke mindst hvor detaljeret den skal være i forhold til brugernes kompetenceniveau samt kompleksiteten af virksomhedens transaktioner og aftaler. Resultatet er desværre ofte, at regnskabsmanualen kommer til at leve et stille, ubemærket liv i mange virksomheder. Og hvis de formelle retningslinjer ikke bliver fulgt i det daglige, er følgevirkningerne som regel inkonsistent regnskabspraksis og ineffektivitet, idet der skal allokeres flere ressourcer til controlling og fejlretning. 

… og det kan vores blødende optimeringshjerter næsten ikke bære. Så hold dig ikke tilbage, hvis din regnskabsmanual trænger til en opdatering. Der er intet, vi hellere vil end at hjælpe dig med at få gjort regnskabsmanualen til et operationelt og værdiskabende værktøj, som bruges i det daglige. 

Giv dit regnskabsmæssige skøn de bedste forudsætninger 

Den største risikofaktor for en retvisende årsrapport er ofte de regnskabsmæssige skøn, som i sagens natur afhænger af nogle ukendte fremtidige udfald, der ofte er baseret på subjektive og udokumenterede antagelser og sjældent er data- eller faktabaserede. 

Regnskabsmæssige skøn udgør en bred kategori, der bl.a. kan omfatte: nedskrivning af anlægsaktiver og debitorer, hensættelser til retssager og garantiforpligtelser, forventet brug af forlængelses- og opsigelsesoptioner i leasingaftaler, udnyttelsestidspunkt for aktieoptioner, fremtidige medarbejderopsigelser, opfyldelse af resultatmål i aftaler osv. 

Fordi subjektivitet spiller ind på de regnskabsmæssige skøn, er kravene til dokumentationen skærpet, og kravene til revisors arbejde er også højere, hvilket ofte overføres til virksomhedens dokumentation. 

Derfor kan det også være et område, hvor det giver mening at trække på hjælp fra specialister. I Basico har vi mange års erfaring med at lave præcise regnskabsmæssige skøn, og vi stiller gerne vores kompetencer til rådighed. 

Få overblik over effekterne af din nye regnskabspraksis 

Overvejer din virksomhed at ændre regnskabspraksis? Uanset hvad årsagen til ændringen er, opstår der som regel et behov for at kende effekten på de budgetterede og eventuelt de historiske hovedtal, så du kan opgøre en brugbar trend. 

Behovet kan opstå som følge af en M&A-aktivitet, hvor du skal foretage financial due diligence baseret på købers regnskabspraksis. Det kan også være, at praksisændringen kan skabe udfordringer ift. at opfylde finansierings-, kunde- eller leverandøraftaler – hvilket du så må håndtere, inden du tager den endegyldige beslutning om en ændring eller indleder en dialog med modparten. 

Vi kan bl.a. hjælpe din virksomhed med at identificere, hvor den nuværende regnskabspraksis afviger fra det nye regelsæt. Derudover kan vi afdække og indsamle nødvendig information, opgøre effekten på aktuelle og historiske regnskabstal, beskrive effekterne i årsrapporten og implementere nye regler i jeres regnskabsmanual, interne kontroller m.v. 

Vil du vide mere?

Mikkel Harloff Helleberg
Mikkel Harloff-Helleberg, Partner
Kontakt os

Banker nye regnskabskrav på døren? 

Aflægger din virksomhed årsrapport og/eller koncernrapportering efter IFRS? Eller ønsker du blot at benytte nye muligheder i årsregnskabsloven baseret på IFRS-reglerne? 

Så har du måske oplevet, hvor vanskeligt det kan være at afgøre, hvordan du skal fortolke reglerne for indregning, måling og oplysning ift. virksomhedens aktivitet – og derefter følger opgaverne med at sikre, at fortolkningen bliver implementeret i forhold til forretningsgange og interne kontroller, at fortolkningen bliver forankret i rolle- og ansvarsbeskrivelser, og at kontoplan, rapporteringsskabelon m.v. bliver tilpasset. 

Vi kan hjælpe din virksomhed med alt fra rådgivning om fortolkning og ledelse af et konverteringsprojekt til design af forretningsgange. 

Forudsætningen for effektive interne kontroller er forståelse for virksomhedens risici 

Hvis du skal designe effektive interne kontroller, er det afgørende at indtænke, hvilke risici i din finansielle rapportering virksomheden er eksponeret for. 

Når du har identificeret risiciene, skal du kvantificere og vurdere dem ift., hvor væsentlige de er. 

Hvis du sætter det acceptable fejlniveau (væsentlighedsniveauet) for lavt, resulterer det i lavere effektivitet, fordi uvæsentlige fejl korrigeres, mens et for højt niveau resulterer i, at beslutningsgrundlaget bliver upålideligt, og/eller at den eksterne rapportering ikke overholder det grundlæggende krav om et retvisende billede. 

Herefter skal kontrollerne designes, så du får afdækket risiciene. Designmulighederne er mange, og de har forskellige fordele og ulemper, som skal afvejes ift. risikotypen, væsentligheden, teknologitilgængeligheden og den organisatoriske kontekst, de skal fungere i. Endelig skal de interne kontroller implementeres, så de fungerer effektivt. 

Det udgør en svaghed i din virksomheds interne kontrolmiljø, hvis risiciene ikke er identificerede, hvis kontrollerne er fejldesignede, eller de ikke bliver udført som tiltænkt. 

Vi kan nemlig hjælpe dig med at sikre et kontrolmiljø med overblik over dine risici og effektive kontroller og med et modenhedsniveau, som passer til virksomhedens behov. 

Få greb om selskabsskat, moms og afgifter

Behandling af selskabsskat, moms og afgifter er og bliver stadig mere kompliceret. Reglerne er omfattende og foranderlige, og de kan være vanskelige at fortolke, bl.a. fordi der med jævne mellemrum kommer nye afgørelser, som ændrer den hidtidige vurdering. 

I Basico har vi konsulenter, der er specialiserede inden for selskabsskat, og vi kan bl.a. hjælpe dig med at designe og implementere forretningsgange og interne kontroller, med at behandle selskabsskat i årsrapporten efter årsregnskabsloven og IFRS, med at udfylde selvangivelser og diverse skemaer samt med at ajourføre transfer pricing-dokumentation m.v. 

140123 ISS Controlling Framework
Blog
ISS: Nyt controlling­koncept ruster ISS til vækst
Grundigt forarbejde, forankring i organisationen og opbakning fra CFO’en er tre af de ting, der har været udslagsgivende for, at ISS’ nye controlling-framework er i top. I denne artikel fortæller Pernille Benborg, og Karina Mitzi Svenningsen, om deres controlling-­framework, der har kostet kræfter, kaffe og mange timer, men som har været alt arbejdet værd.
Læs casen om ISS
Basico-Topsoe case: Grønt mandat til finansfunktionen!
Blog
Topsoe: Grønt mandat til finansfunktionen!
En gennemgribende transformation frem mod en fuldstændig grøn forretningsmodel og et øget fokus på bæredygtighed giver finansfunktionen rollen som forandringsagent hos Topsoe. Deres metode og værktøjskasse, eksekveringskraft og rådgiverrolle ses nu i et nyt og samfundsrelevant lys.
Læs casen om Topsoe
CONTENT THOMAS NIELSEN 7532 BW
Blog
Danica Pension: En håndgribelig CFO-strategi – også mandag morgen
Læs om Danica Pensions strategiprojekt, som Thomas Dyhrberg Nielsen og resten af ledergruppen har sat i værk. Hvordan de greb projektet an, og hvad der stadig ligger forude, kan du læse om i interviewet her.
Læs casen om Danica Pension
Styrk din forretning med stærke insights

Styrk din forretning med stærke insights

Få et fagligt indspark med substans direkte i indbakken.

Tilmeld dig vores nyhedsmail, Insights by Basico. Så modtager du også vores faglige magasin Content.

 

Insights by Basico